Twój biznes Twoja przyszłość

Projekt „Twój biznes-Twoja przyszłość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, został zrealizowany we współpracy z Myślenicką Agencję Rozwoju
Gospodarczego sp. z o.o., Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. w latach 2010-2013. Projekt „Twój Biznes-Twoja przyszłość” skierowany był do 240 osób zamieszkujących na terenie Województwa Małopolskiego i zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w branżach określonych przez „Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2007-2013”.

Efekty:

  • udzielono wsparcia szkoleniowego i doradczego ponad 400 osobom z terenu Małopolski
  • przyznano środków finansowe na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 000 zł i wsparcie pomostowe finansowe 800 zł udzielane w okresie 6 /do 12 m-cy dla 240 nowoutworzonych firm z terenu Małopolski,